Interior estarà obligat a prestar major atenció a les peticions d’asil saharauis

Publicado el 27/05/2013
Etiquetas: ACNUR, África, Asilo político, CEAR, Conflicto África

Interior estarà obligat a prestar major atenció a les peticions d’asil saharauis

 

Les persones dem\\andants d’asil polític asseguren ser perseguides per la policia marroquina

&nbsp

El  Tribunal Suprem ha respost a diversos recursos sol·licitants de protecció internacional per part de saharauis que havien sigut denegats. Obliga el Ministeri a acceptar a tràmit estes dem\\andes d’asil les quals s’havien descartat sense examinar-se a fons. A més, fa una crida a Interior perquè no desestime sistemàticament peticions per considerar-les incoherents sense permetre que siguen estudiades.

&nbsp

Una sol·licitud d’asil pot ser no acceptada a tràmit quan es revela “manifestament incoherent, inverosímil o amb insuficiència de relat” (21.2b de la Llei de l’Asil). Quan no és el cas, l’administració l’ha d’acceptar a fi de ser estudiada per poder provar que el o la dem\\andant diu la veritat i està provada la persecució que pateix al seu país de procedència, sense que l’Estat li puga garantir la seguretat. ACNUR i CEAR havien denunciat la discriminació en este procediment cap a les persones provinents del Sàhara.

&nbsp

Segons la magistrada del TS María Isabel Perelló “no és de rebut que Interior amplie la “restringida via procedimental” amb que li faculta la llei per a denegar les peticions de plànol“. Esta resolució es dóna després que s’haja instat a Interior a acceptar 2 sol·licituds d’un home i una dona saharauis desestimades sense haver-ne permès l’estudi, malgrat ACNUR i CEAR havien presentat documentació per ajudar a completar l’informe.

&nbsp

&nbsp

Interior estará obligado a prestar mayor atención a las peticiones de asilo saharauis 

Las personas dem\\andantes de asilo político aseguran ser perseguidas por la policía marroquí
El Tribunal Supremo ha respondido a varios recursos solicitantes de protección internacional por parte de saharauis que habían sido denegados. Obliga el Ministerio a aceptar a trámite estas dem\\andas de asilo las cuales se habían descartado sin examinarse a fondo. Además, hace un llamamiento a Interior porque no desestime sistemáticamente peticiones por considerarlas incoherentes sin permitir que sean estudiadas.
Una solicitud de asilo puede ser no aceptada a trámite cu\\ando se revela “manifiestamente incoherente, inverosímil o con insuficiencia de relato” (21.2b de la Ley del Asilo). Cu\\ando no es el caso, la administración lo tiene que aceptar con objeto de ser estudiada para poder probar que el o la dem\\andante dice la verdad y está probada la persecución que sufre en su país de procedencia, sin que el Estado le pueda garantizar la seguridad. ACNUR y CEAR habían denunciado la discriminación en este procedimiento hacia las personas provenientes del Sáhara.

&nbsp

Según la magistrada del TS María Isabel Perelló “no es de recibo que Interior amplíe la “restringida vía procedimental” con que le faculta la ley para denegar las peticiones de plano“. Esta resolución se da después de que se haya instado a Interior a aceptar 2 solicitudes de un hombre y una mujer saharauis desestimadas sin haber permitido el estudio, a pesar de que ACNUR y CEAR habían presentado documentación para ayudar a completar el informe.

&nbsp

&nbsp

(Juan Manuel Prats)

(Juan Manuel Prats)

&nbsp

Fonts:

http://www.europapress.es/nacional/noticia-supremo-reprocha-interior-deniege-plano-asilo-saharauis-ordena-tramitar-solicitudes-20130503121517.html

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/29/espana/1367255918.html